Welcome To​

샌디에고우리교회 홈페이 작업중

About Us​

OUR MISSION​

WIN | DISCIPLE | SEND
Our Mission as a Church is to
WIN people to Jesus Christ (Mark 16:15),
DISCIPLE people in Jesus Christ (Matthew 28:19-20)
SEND people for Jesus Christ (Acts 1:8).

우리는 하나님의 부름받은 백성입니다.
우리는 하나님을 찬양하고, 그의 말씀을 듣고, 반응하기 위해 모입니다.
우리는 믿음 안에서 함께 성장하고 양육하고, 그리스도께 순종합니다.
우리는 하나님의 백성답게 서로 사랑하며 돌봅니다.
우리는 다른 이에게 예수님을 소개하고 섬기는 일에 헌신합니다.
우리는우리삶의모든영역에서하나님의공의와평화를추구합니다.

Services​

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, Consectetur Adipiscing Elit. Ut Elit Tellus, Luctus Nec Ullamcorper.​

Study Nature, Love Nature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

Autumn Is a Second Spring​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

Just Let It Rain​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.​

A Light Wind Swept Over The Corn, And All Nature Laughed In The Sunshine.​

Quiet Time

묵상을 위한 경건서적

우리의 일상에서 묵상이 주는 힘은 단단함 입니다.
쉽게 넘어지지만 그래도 다시 일어서는 과정은 묵상이
주는 우리들에게 가장 큰 힘이 됩니다.
주님께 질문하고 성경에서 답을 찾아가는 삶의 여정이
우리들의 일상의 삶입니다.

매일성경”순’ 5-6월호
남성큐티모임
여성큐티모임
독서모임안내

Horizon VBS
JULY 15-19 OR JULY22-26

여름성경학교 안내 입니다. 7월15-19일,22-26일 두번 진행합니다. 누구든지 등록할수 있으며 모든 진행은 호라이존교회에서 진행 합니다. 사전등록된 학생들만 가능합니다.

매일성경’순’5-6월호

매일성경 ‘순’ 5-6월 입니다. 교회에서 구입가능하며 매주일 QT나눔으로 사용하는 중입니다. ‘순’은 새번역 성경을 사용합니다.

여름 독서모임 안내

This is a flexible section where you can share anything you want. It could be details or some information about your service two.

Captivating Moments

Get captivated by a stunning collection of images showcasing various subjects in our meticulously curated gallery.

QT나눔

매일성경’순’ 말씀묵상과 삶에 적용하는 일상의 이야기들 입니다.
묻고 답을 찾아가는 세상가운데 살아가는 그리스도인의 생각들을
나누며 함께 고민하는 공간입니다.

위로 스크롤